Ads Area

IndiaDailyBuzz: Digest for October 11, 2022

IndiaDailyBuzz

Indiadailybuzz is a Dedicated Source to Get Latest Songs and Web Series Cast Details like Actor and actress and Much More.

Aape Dudh Tape Lyrics - Marathi Song

by noreply@blogger.com (Unknown) on Monday 10 October 2022 03:21 AM UTC+00 | Tags: other
Aape Dudh Tape Lyrics is a Marathi Song. Below You Can Read Full Lyrics of This Song in Marathi Langauge.

Aape Dudh Tape Song Lyrics 


पहिली गं भुलाबाई देवा देवा साथ दे

साथीला खंडोबा खेळी खेळी खंडोबा

खंडोबाच्या दारी बाई वर्षां वर्षां अवसणी

अवसणीचं पाणी जसं गंगेचं पाणी

गंगेच्या पाण्याने वेळवीला भात

जेविता कंठ राणा भुलाबाईचा.

ठोकीला राळा हनुमंत बाळा

हनुमंत बाळाचे लांब लांब झोके

टिकाऊचे डोळे हात पाय गोरे

भाऊ भाऊ टकसनी माथापुढं झळसणी

झळकतीचे एकच पान

दुरून भुलाबाई नमस्कार

एवढीशी गंगा झुळझुळ वाहे

ताव्या पितळी नाय गं

हिरवी टोपी हाय गं

हिरवी टोपी हरपली सरपाआड लपलो

सरपदादा बेटिले जाई आंवा पिकला

जाई नव्हे जुई नव्हे चिंचाखालची रानुबाई

चिंचा तोडीत जाय गं पाच पानं खाल्ली गं

खाता खात रंगली तळय़ात घागर बुडाली

तळय़ा तळय़ा ठाकुरा

भुलाबाई जाते माहेरा

जाते तशी जाऊ द्या

तांव्याभर पाण्याने न्हाऊ द्या

बोटभर कुंकू लावू द्या

तांबडय़ा घोडय़ावर बसू द्या

तांबडय़ा घोडय़ाचे उलटे पाय

आउले पाऊल नागपूर गांव

नागपूर गावचे ठासे ठुसे

वरून भुलाबाईचे माहेर दिसे.

घरावर घर बत्तीस घर

इतका कारागीर कोणाचा

भुलोजी च्या राणीचा

भूलोजीची राणी

भरत होती पाणी

धावा धावा कोणी

धावतील तिचे दोनी

दोनी गेले ताकाला

विंचू चावला नाकाला

नदीच्या काठी राळा पेरला

बाई राळा पेरला

एके दिवशी काऊ आला

बाई काऊ आला

एकच कणीस तोडून नेल

बाई तोडून नेल

सईच्या अंगणात टाकून दिल

बाई टाकून दिल

सईन उचलून घरात नेल

बाई घरात नेल

कांडून कुंडून राळा केला

बाई राळा केला

राळा घेऊन बाजारात गेली

बाई बाजारात गेली

चार पैशाची घागर आणली

बाई घागर आणली

घागर घेऊन पाण्याला गेली

बाई पाण्याला गेली

मधल्या बोटाला विंचू चावला

बाई विंचू चावला

आला गं सासरचा वैद्दय

हातात काठी जळक लाकूड

पायात जोडा फाटका तुटका

नेसायचं धोतर फाटक तुटक

अंगात सदरा मळलेला

डोक्यात टोपी फाटकी तुटकी

तोंडात विडा शेणाचा

कसा गं दिसतो बाई म्हायरावाणी

गं बाई म्हायरावाणी

आला गं माहेरचा वैद्दय

हातात काठी पंचरंगी

पायात जोडा पुण्यशाई

नेसायचं धोतर जरीकाठी

अंगात सदरा मलमलचा

डोक्यात टोपी भरजरी

तोंडात विडा लालेला

कसा गं दिसतो बाई राजावाणी

गं बाई राजावाणी

भुलाबाईची गाणी (सा बाई सु, सा बाई सु, बेलाच्या झाडाखाली) – Bhulabai che Gane

सा बाई सु, सा बाई सु,

बेलाच्या झाडाखाली

महादेवा तू रे महादेवा तू

हार गुंफिला, विडा रंगीला

झेंडुची फुले माझ्या भुलाबाईला रे

माझ्या भुलाबाईला॥

सा बाई सु, सा बाई सु,

बेलाच्या झाडाखाली

महादेवा तू रे महादेवा तू

हार गुंफिला, विडा रंगीला

गुलाबाचे फूल माझ्या भुलाबाईला रे

माझ्या भुलाबाईला॥

सा बाई सु, सा बाई सु,

बेलाच्या झाडाखाली

महादेवा तू रे महादेवा तू

हार गुंफिला, विडा रंगीला

मोगऱ्याची फुले माझ्या भुलाबाईला रे

माझ्या भुलाबाईला॥

भुलाबाईची गाणी (यादवराया राणी घरास येईना कैसी)

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

सासूबाई गेल्या समजावयाला

चल चल सूनबाई अपुल्या घराला

अर्धा संसार देते तुजला

मी नाही यायची अपुल्या घराला

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

सासरे गेले समजावयाला

चल चल सूनबाई अपुल्या घराला

तिजोरीची चावी देतो तुजला

मी नाही यायची अपुल्या घराला.

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

दीर गेले समजावयाला

चला चला वहिनी अपुल्या घराला

नवीन कपाट देतो तुम्हाला

मी नाही यायची अपुल्या घराला.

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

जाऊ गेली समजावयाला

चला चला जाऊबाई अपुल्या घराला

जरीची साडी देते तुम्हाला

मी नाही यायची अपुल्या घराला.

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

नणंद गेली समजावयाला

चल चल वहिनी अपुल्या घराला

चांदीचा मेखला देते तुजला

मी नाही यायची अपुल्या घराला.

यादवराया राणी घरास येईना कैसी

सासूरवाशीण सून रूसून बसली कैसी

पती गेला समजावयाला

चल चल राणी अपुल्या घराला

लाल चाबूक देतो तुजला

मी येते अपुल्या घराला

यादवराया राणी घरास आली कैसी

सासूरवाशीण सून घरास आली कैसी

भुलाबाईची गाणी (आपे दूध तापे, त्यावर पिवळी साय) – Bhondla Gani
आपे दूध तापे, त्यावर पिवळी साय,

लेकी भुलाबाई साखऱ्या लेवून जाय

कशी लेवून जाय, कशी लेवू दादा,

घरी नंदा जावा, करतील माझा हेवा

नंदाचा बैल येईल डोलत,

सोन्याचं कारलं साजीरं बाई, गोजीरं

नंदा भावजया दोघीच जणी बाई दोघीच जणी,

शिंक्यावरचं लोणी खाल्लं कुणी खाल्लं कुणी

तेच खाल्लं वहिनींनी, वहिनींनी,

आता माझे दादा येतील गं, येतील गं,

दादाच्या मांडीवर बशील गं, बशील गं,

दादा तुमची बायको चोट्टी चोट्टी

असू दे माझी चोट्टी चोट्टी

घे काठी लगाव पाठी

घरादाराची लक्षी मोठ्ठी मोठ्ठी ॥

भुलाबाईची गाणी (अडकित जाऊ, खिडकीत जाऊ) – Bhondla Song
खिडकीत होतं ताम्हन

भुलोजीला मुलगा झाला

नाव ठेवा वामन

अडकित जाऊ

खिडकीत जाऊ

खिडकीत होता बत्ता

भुलोजीला मुलगा झाला

नाव ठेवा दत्ता

अडकित जाऊ

खिडकीत जाऊ

खिडकीत होती वांगी

भुलोजीला मुलगी झाली

नाव ठेवा हेमांगी

अडकित जाऊ

खिडकीत जाऊ

खिडकीत होती दोरी

भुलोजीला मुलगी झाली

नाव ठेवा गौरी

अडकित जाऊ

खिडकीत जाऊ

खिडकीत होती पणती

भुलोजीला मुलगी झाली

नाव ठेवा मालती

अडकित जाऊ

खिडकीत जाऊ

खिडकीत होती घागर

भुलोजीला मुलगा झाला

नाव ठेवा सागर

भुलाबाईची गाणी (अक्कण माती चिक्कण माती) – Bhondla Songs in Marathi
अक्कण माती चिक्कण माती

अश्शी माती सुरेख बाई जातं ते रोवावं

अस्सं जातं सुरेख बाई सपिटी दळावी

अश्शी सपिटी सुरेख बाई करंज्या कराव्या

अश्शा करंज्या सुरेख बाई तबकी ठेवाव्या

अस्सं तबक सुरेख बाई शेल्याने झाकावं

अस्सा शेला सुरेख बाई पालखी ठेवावा

अश्शा पालखी सुरेख बाई माहेरी धाडावी

अस्सं माहेर सुरेख बाई खेळाया मिळतं

अस्सं सासर द्वाड बाई कोंडूनी मारितं.

भुलाबाईची गाणी (ऐलमा पैलमा) – Bhondlyachi Gaani
ऐलमा पैलमा गणेश देवा माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा

माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी पारवा घुमतोय पारावरी

गोदावरी काठच्या उमाजी नायका

आमच्या गावच्या भुलोजी बायका

एविनी गा तेविनी गा

आमच्या आया तुमच्या आया खातील काय दुधोंडे

दुधोंड्याची लागली टाळी आयुष्य देरे भामाळी

माळी गेला शेताभाता पाऊस पडला येताजाता

पडपड पावसा थेंबोथेंबी,

थेंबोथेंबी आडव्या लोंबी

लोंब्या लोंबती अंगणी

अंगणा तुझी सात वर्ष भोंडल्या तुझी सोळा वर्ष

अतुल्या मातुल्या चरणी चातुल्या

चरणी चारचोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे

एकेक गोंडा वीसवीसाचा साड्या डोंगर नेसायचा

नेसा ग नेसा बाहुल्यांनो अडीचशे पावल्यांनो

भुलाबाईची गाणी (एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंब झेलू) – Ek Limbu Zelu Bai (Bhulabai Song)
एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंब झेलू

दोन लिंब झेलू बाई, तीन लिंब झेलू

तीन लिंब झेलू बाई, चार लिंब झेलू

चार लिंब झेलू बाई, पाच लिंब झेलू

पाचा लिंबाचा पानोठा,

माळ घालू हनुमंता

हनुमंताची निळी होडी

येता जाता कमळ तोडी

कमळाच्या पाठीमागे लपली राणी

अग अग राणी इथे कुठे पाणी

पाणी नव्हे यमुना जमुना

यमुना जमुनाची बारीक वाळू

तेथे खेळे चिल्लार बाळू

चिल्लार बाळाला भूक लागली

मी तर जाते सोनार वाडा

सोनार दादा सोनार दादा

गौरीचे मोती झाले का नाही

गौरीच्या घरी तांब्याच्या चुली

भोजन घातले आवळीखाली

उष्टया पत्रावळी चिंचेखाली

पान सुपारी उद्या दुपारी……

भुलाबाईची गाणी – 

एक लिंब झेलू बाई दोन लिंब झेलू

दोन लिंब झेलू बाई तीन लिंब झेलू

तीन लिंब झेलू बाई चार लिंब झेलू

चार लिंब झेलू बाई पाच लिंब झेलू

पाचाचा पानोडा माय गेली हन्मंता

हन्मंताचे ————————–

—————येता जाता कंबर मोडी

नीज रे नीज रे तान्ह्या बाळा

मी तर जातो सोनार वाडा

सोनार वाड्यातून काय काय आणले

—————————————-

एक गेला खारीला एक गेला खोबरीला

खारी खोबऱ्याच आल जीऱ्या मिऱ्याच काही नाही आल

आपडमं तापडमं चंद्राची मागे पडली बेलाची

बाळ लेकरू राजाच सीताबाई रामाची

पार्वती शंकराची पाळणा हाले झुईझुई

तामण बाई तामण अस कस तामण

भूलोजीला लेक झाला नाव ठेवा वामन

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता बत्ता

भूलोजीला लेक झाला नाव ठेवा दत्ता

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती वांगी

भुलोजीला लेक झाली नाव ठेवा हेमांगी

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती दोरी

भुलोजीला मुलगी झाली नाव ठेवा गौरी

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती पणती

भुलोजीला मुलगी झाली नाव ठेवा मालती

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती घागर

भुलोजीला मुलगा झाला नाव ठेवा सागर

अडकित जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीतून पाय घसरला

भूलोजीला लेक झाला साखरपाना विसरला

आणा आणा पारीस उगळा उगळा काथ

आज आमच्या भुलाबाईचा शेवटचा दिवस

शेवट च्या दिवशी बाळाला टोपी मोत्यांनी गुंफली झोझो रे

बाणा बाई बाणा सुरेख बाणा

गाणे संपले खिरापत आणा

आणा आणा लवकर,

वेळ होतो आम्हाला

जाऊ द्या आम्हाला,

भुलाबाईचे गाणे म्हणायला ॥
Tags:
  • other

Hindutva Box Office Collection Day 3

by noreply@blogger.com (Unknown) on Monday 10 October 2022 10:03 AM UTC+00 | Tags: movie-collection-and-review

Hindutva Box Office Collection Day 3 - Bollywood Hindi Movie Hindutva is Performing well on the Theaters. Know more about the box office collection of the first three days of the film Hindutva, 

how much is the budget of the film and how many crores the film earned in three days at the box office I am getting Ashish Sharma, Sonarika Bhadauria I would like to tell that the budget of the film is only 10 crores.

Hindutva Movie Box Office Collection Day 3

If we talk about the daily collection of Hindutva, then this film had a collection of 1 crore 20 lakhs from its first day i.e. Friday India, while on the second day there was a slight growth in the collection of this film.The film did a collection of 1 crore 42 lakhs from India on the second day, due to the third day being a Sunday and due to more people knowing about the film, there is a slight growth in the collection of this film.

According to the report that has come so far, the Hindutva film is doing a net collection of 1 crore 60 lakhs from India on its third day, with this, the total India net collection is being 4 crore 22 lakhs within the first three days of the Hindutva film. Gross Collection Approx 5 crores film budget where only 10 crores.

Tags:
  • movie-collection-and-review

Godfather Box Office Collection Day 6

by noreply@blogger.com (Unknown) on Monday 10 October 2022 10:13 AM UTC+00 | Tags: movie-collection-and-review
Godfather Box Office Collection Day 6 - Pan India Movie Godfather is Performed Well on The Theaters. Godfather is a political action film directed by Mohan Raja. 

Godfather, produced by Ram Charan and RB Choudhary under the banner of Konidela Production Company, collected around Rs 50 crore on the fifth day of its release. The film has now entered the 100 crore club.

Godfather Movie Box Office Collection Day 6 

Godfather performed well on its first 5 days at the box office and earned roughly ₹ 59.17 Cr India net. Here is Godfather's 6th-day box office collection and Occupancy. Godfather may earn 4 Cr India net on its sixth day for all languages.

DayIndia Net CollectionChange(+/-)
Day 1 [1st Wednesday]₹ 20.2 Cr [Te: 19.15 Cr ; Hi: 1.05]-
Day 2 [1st Thursday]₹ 11.95 Cr [Te: 11.25 Cr ; Hi: 0.7]-40.84%
Day 3 [1st Friday]₹ 8.65 Cr [Te: 7.93 Cr ; Hi: 0.72]-27.62%
Day 4 [1st Saturday]₹ 9.35 Cr [Te: 8.35 Cr ; Hi: 1]8.09%
Day 5 [1st Sunday]₹ 9 Cr [Te: 7.80 Cr ; Hi: 1.20]-3.74%
Day 6 [1st Monday]₹ 4 Cr * may earn-
Total₹ 63.15 Cr-

Godfather Day 6 Telugu (2D) Occupancy in Theaters

  • Morning Shows: 12.23%
  • Afternoon Shows: NAN%
  • Evening Shows: NAN%
  • Night Shows: NAN%
Tags:
  • movie-collection-and-review

Baby Lyrics By Emiway Bantai

by noreply@blogger.com (Unknown) on Monday 10 October 2022 11:47 AM UTC+00 | Tags: bollywood-songs-translation
Baby Lyrics By Emiway | This is Brand New Rap Song Sung By Emiway Bantai and Young Galib . Lyrics is Also Written By Emiway & Young Galib. Music is Composed By Tony James. Below You Can Read This Song Full Lyrics in English & Hindi.

Baby Song Poster

Baby Song Lyrics By Emiway (English)

Baby Wanna Smoke Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Baby Wanna Smoke Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Main Poochha Kya Scene Hai After Party
Woh Boli Wanna Smoke Kehti F*ck Bacardi
Main Bola Carefully Rasta Bhaari
Woh Boli Main To Phookegi Main Rastafari

Baby Swear Teri Jaisi Vibe Kiski Nahi
Life Mein Maza Nahi
Jab Life Mein Hai Risk Hi Nahi
Kehti Chill Karo Bae Bas Ek Roll Karo J
Tumhe Pata Hai Na Baby Peeti Whisky Nahi

Shawty Meri High As Hell
Pasand Use Luxury Ysl
Tu Pehne Og Main Bhi Og In This Game
Yeh Bachkane Jaanein Kaun Hai Asal

De Deti Gaali Khullam Khula
Phooke Manali Ka Latola
Aankhein Shikaari Lagti Shola

Ak 47 Fully Load Up
Baby Wanna Smoke Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Baby Wanna Smoke Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Aida Ban Gayela Main
Tere Peechhe Hai Bata Tu Kaun
Tuhi Kar Sakti Karega Aisa Jaadu Kaun
Jaan Le Tu Ache Se Khada Tere Baju Kaun
Ranveer Main Tera Tu Deepika Padukone

I Feel Alive Tu Jab Bhi Call Karke
Mujhe Apne Ghar Bulaye
Madira Leke Aa Raha Aaj Hai Party Night
Tu Shakira Jaise Move Kare Hips Don't Lie Baby

Main Jaise Wiz Khalifa
Tere Gali Ka Kash Le Raha Seekh Saleeka
Tere Shaikh Se Hain Kaise Karte Pyar
Leke Aaya Royce Tujhe Leke Main Faraar

Mere Sath Wale Boys Bolein
Ek Number Choice Apne Bhai Ki
Aankhein Teri Same To Same
Aishwarya Rai Ki
Nazrein Milaane Se Hoti Anxiety
Nashe Ho Rahe Bantai Tu Hai Lit

Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Baby Wanna Smoke Roll Up
She Likes To Move Nora
Gale Mein Hai Sona Tola
She Drives Me Crazy Ola

Baby Song Lyrics By Emiway (Hindi)

बेबी Wanna Smo*E Roll Up
शी लाइक्स टू मूव नोरा
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला

बेबी Wanna Smo*E Roll Up
शी लाइक्स टू मूव नोरा
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला

मैं पूछा क्या सीन है आफ्टर पार्टी
वो कहती Wanna Smoke F#Ck Bacardi
मैं बोला केर्फुली रास्ता भारी
वो बोली मैं तो फ़ूकेगी मैं रास्ताफ़री

बेबी स्वेर तेरी जैसी वाइब किसकी नही
लाइफ में मज़ा नही
जब लाइफ में है रिस्क ही नही
कहती चिल करो Bae बस एक रोल करो J
तुम्हें पता है बेबी पीती नही विस्की नही

Shawty मेरी High As Hell
पसंद उसे Luxury Ysl
तू पहने Og मैं भी Og In This Game
ये बचकाने जाने कौन है असल

दे देती गाली खुल्लम खुल्ला
फूँके मनाली का लटोला
आँखें शिकारी लगती शोला
Ak47 फुल्ली लोड उप, पुर्र

बेबी Wanna Smo*E Roll Up
शी लाइक्स टू मूव नोरा
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला

बेबी Wanna Smo*E Roll Up
शी लाइक्स टू मूव नोरा
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला

ऐड़ा बन गेला मैं तेरे पीछे है बता तू कौन
तू ही कर सकती करेगा ऐसा जादू कौन
जान ले तू अच्छे से खड़ा तेरे बाजू कौन
रणवीर मैं तेरा तू दीपिका पादुकोण

I Feel Alive, तू जब भी कॉल करके
मुझे अपने घर बुलाए
मदीरा लेके आरा आज है पार्टी नाइट
तू शेकिरा जैसे मूव करे Hips Don't Lie, बेबी

मैं जैसे Wiz Khalifa
तेरे गॅली का कश ले रहा सीख सलीका
तेरे शैख़ से कैसे करते प्यार
लेके आया Royce तुझे लेके मैं फरार

मेरे साथ वाले Boys बोले
एक नंबर Choice अपने भाई की
आँखें तेरी Same To Same
ऐश्वर्या राई की
नज़रें मिलने से होती Anxiety
नशे हो रहे बंटाई तू है Lit

Roll Up, She Likes To Move Nora
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला

बेबी Baby Wanna Smo*E Roll Up
शी लाइक्स तो मूव नोरा
गले में है सोना टोला
शी ड्राइव्स में क्रेज़ी ओला
Tags:
  • bollywood-songs-translation
You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at punjabsvera@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad